Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „„Дада козметикс” ЕООД от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.dadacosmetics.bg  (наричани по-долу Клиенти), от друга.

„Дада козметикс” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК BG205405876, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул.Братя Шкорпил 15 А, и-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,  телефон: ‎0893 41 87 06

„Дада козметикс” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № ……………..

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.                                                                                          

Само Потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите се ползват от предвидените в него права. За Клиентите на „Дада козметикс“ ЕООД, които не са Потребители, не се прилагат правилата от настоящите Общи условия относно правото на отказ от договора и замяна, рекламации и гаранции. Спрямо тези Клиенти се прилага общото законодателство на Република България, включително но не само Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Моля, прочетете публикуваните Общи условия преди да използвате търговски услуги, предлагани от сайта  www.dadacosmetics.bg  (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на  www.dadacosmetics.bg всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Дада козметикс” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Дада козметикс” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Клиента и „Дада козметикс” ЕООД

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „Дада козметикс” ЕООД на Клиента, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „Дада козметикс” ЕООД e електронен магазин, достъпен на сайта www.dadacosmetics.bg , чрез който Клиентите имат възможност да  купуват на предлаганите стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „Дада козметикс” ЕООД идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.dadacosmetics.bg и на IP адреса на Клиента.

(2) „Дада козметикс” ЕООД има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при закупуването на стоки от www.dadacosmetics.bg.

Чл. 4 (1) „Дада козметикс” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, www.dadacosmetics.bg  обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „Дада козметикс” ЕООД възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) )„Дада козметикс” ЕООД събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Дада козметикс” ЕООД.

(2) С приемането на настоящите Общи условия на „Дада козметикс” ЕООД Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Клиентът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Дада козметикс” ЕООД (www.dadacosmetics.bg), да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) След приключване на "Регистрация", имаща силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Дада козметикс” ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Дада козметикс” ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „Дада козметикс” ЕООД (www.dadacosmetics.bg) по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е задължен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Дада козметикс” ЕООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Дада козметикс” ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на поръчаните артикули от сайта, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Клиентът получава уникално Клиентско име и парола за достъп до услугите, достъпни през сайта на „Дада козметикс” ЕООД (www.dadacosmetics.bg).

(2) Клиентското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното Клиентско име в рамките на електронния магазин www.dadacosmetics.bg .

(3) Клиентът регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респективно наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-Клиент. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Дада козметикс” ЕООД (www.dadacosmetics.bg).

(4) Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Дада козметикс” ЕООД  в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Дада козметикс” ЕООД, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Дада козметикс” ЕООД. За да може да ползва услугите, Клиентът следва да въведе Клиентското си име и парола.

(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Клиентите използват интерфейса на уебсайта на „Дада козметикс” ЕООД (www.dadacosmetics.bg)

, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Дада козметикс” ЕООД стоки в електронния магазин

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Дада козметикс” ЕООД

(3) При липса на наличност от дадена стока „Дада козметикс” ЕООД си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10 (1) За да направи поръчка, Клиентът е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с Клиентско име и парола.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Дада козметикс” ЕООД, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(3) Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере начин и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Дада козметикс” ЕООД (www.dadacosmetics.bg) към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 „Дада козметикс” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече направени поръчки.

Чл. 13 (1) „Дада козметикс” ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (например промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Клиентът връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не влизат в сумата за възстановяване.

Чл. 15 (1) Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.dadacosmetics.bg е възможно плащане чрез наложен платеж и в брой.

(2) Ако Клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „Дада козметикс” ЕООД не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Дада козметикс” ЕООД.       

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Клиента офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Клиента, освен ако противното не е изрично указано на www.dadacosmetics.bg или договорено между страните.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Дада козметикс” ЕООД има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „Дада козметикс” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща между 1-2 дни след получаване на плащането. Ако Клиентът иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване и се уговаря дали това е възможно.

(4) За доставка за страната се прилагат условията, предвидени от куриера, както и съответното приложимо българско законодателство. Куриерът носи отговорност за своевременната и точна доставка на стоката.

(5) Поръчки направени до 17:00 часа, се изпращат чрез куриерска фирма в рамките на следващия ден или на следващия работен ден, но не по-късно от три работни дни. В случаите на по-отдалечени места се спазва графикът на куриерската фирма.

 (7) Цената на доставката се определя от куриерската фирма и е според обемното теглото на поръчаната стока и другите условия, приложими към услугите и цените на фирмата куриер.

(8) Цените за доставка се калкулират от съответната куриерската фирма.

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(2) Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и/или повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адреса, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Дада козметикс” ЕООД или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи доставката.

(3) При невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Клиента. Клиентът не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 „Дада козметикс” ЕООД си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Дада козметикс” ЕООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 (3) За упражняване правото на отказ „Дада козметикс” ЕООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Дада козметикс” ЕООД незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Дада козметикс” ЕООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка без тя да е нарушена, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(6) „Дада козметикс” ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Дада козметикс” ЕООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани;

Чл. 26 „Дада козметикс” ЕООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена само за върнатите продукти като транспортните разходи са за сметка на клиента.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27  Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 28 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на продукта относно срок на годност.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на дадения продукт с друг той спазва срока на годност на новия продукт отбелязан на опаковката

Чл. 29 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „Дада козметикс” ЕООД телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията,  и предоставя адрес, телефон и e-mail за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 30 Рекламация на продукта относно срока на годност не може да се предяви ако той е изтекъл по време на съхранение в клиента.

 

Чл. 31 (1) „Дада козметикс” ЕООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. 

(2) Когато „Дада козметикс” ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 32  „Дада козметикс” ЕООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 5 работни дни, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

Чл. 33 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова.

 (3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34 „„Дада козметикс” ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 35 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Дада козметикс” ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Дада козметикс” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Дада козметикс” ЕООД , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Дада козметикс” ЕООД, същата има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Дада козметикс” ЕООД.

Чл. 36 (1) „Дада козметикс” ЕООД се задължава да полага грижа за да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „Дада козметикс” ЕООД има правото да деактивира или заличи Клиентското име и паролата за достъп до Клиентския профил на Клиента, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Дада козметикс” ЕООД върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(3) „Дада козметикс” ЕООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в Клиентския профил на Клиента. „Дада козметикс” ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Дада козметикс” ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора „Дада козметикс” ЕООД дезактивира Клиентския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 38 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 39 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 40 Органите, регулиращи дейността на „Дада козметикс” ЕООД са Комисия за защита на Потребителите /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП: www.kzp.bg

За КЗЛД:  www.cpdp.bg

СПОРОВЕ

Чл. 41 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 42 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 43 (1) „Дада козметикс” ЕООД   се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия на сайта на „Дада козметикс” ЕООД  www.dadacosmetics.bg

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми „Дада козметикс” ЕООД  след информирането от предходната алинея.

(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 44 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.